Podpora digitálních kompetencí učitelů

Chtěli byste posunout digitální kompetence vašich učitelů, zkvalitnit a zefektivnit využívání digitálních nástrojů ve vzdělávacím procesu i v profesní praxi? Nebo třeba pomoci s rozvojem s ohledem na revizi RVP v rámci nové informatiky? Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Vám pomůže s rozvojem celého učitelského týmu, ale i celé školy. Pomůžeme vám z analýzou, metodikou, nastavením vzdělávacího procesu i finálním vyhodnocením. 

 Jak to celé funguje?

 

 

   Hlavní cíle   

1/  Získat přehled o jednotlivých úrovních digitálních kompetencí učitelů a integraci ICT v rámci celé školy.
2/ Ukázat a přiblížit možnosti moderního a zajímavého vyučovaní v souvislosti s digitálními nástroji.
3/ Zmenšit rozdíly mezi učiteli v rámci využívání digitálních kompetencí ve škole.
4/ Zavést nové metody a postupy výuky náležící potřebám současné doby.
5/ Nastavit systém budoucího rozvoje učitelů s ohledem na digitální kompetence


Jako
škola můžete využít naší plné podpory (zmíněné 3 činnosti), kdy Vám pomůžeme se vším od analýzy až po finální zhodnocení nebo vám pomůžeme jen s tím, s čím si sami neumíte poradit. Naše podpora je tedy velmi individuální s ohledem na vaší situaci ve škole.  1/ Analýza  

 
V této fázi zjistíme cenné informace z hlediska aktuální úrovně digitálních kompetencí učitelů. Následně pak bude možné stanovit cílenou podporu a vzdělávací plán samotných učitelů i celé školy. 

Poskytneme vám sebehodnotící nástroje, abyste získali přehled o tom, jak jednotliví učitelé vnímají svoje digitální kompetence. V jakých oblastech se cítí být silní a co naopak je potřeba rozvíjet. V rámci analýzy použijeme např. online hodnotící nástroj Učitel21, který je velmi dobře sestaven a reflektuje všechny klíčové digitální kompetence učitelů dle evropského standardu DigCompEdu (Profesní zapojení, Digitální zdroje, Výuka, Digitální hodnocení, Podpora žáků). Bližší popis digitálních kompetencí je ZDE. Sebehodnocením by měli ideálně projít všichni učitelé ve škole nebo jejich převážná většina (tato aktivita každému zabere cca 30 minut). Jedině tak se dá zajistit kvalitní následná podpora a rozvoj v rámci digitálních kompetencí. Po vzájemné dohodě vám také můžeme pomoci sestavit i individuální sebehodnotící dotazník s vlastními otázkami, který může být pro některé školy lepší variantou. Vedle sebereflexe hrají velmi důležitou roli i samotné osobní konzultace s vedením školy a samotnými učiteli, které pak dokreslují zjištění v sebehodnotících dotaznících.

Vedle sebehodnocení učitelů je žádoucí, aby vedení školy ideálně ve spolupráci s dalšími klíčovými osobami (např. ICT metodik) zhodnotili zapojení ICT technologií ve škole, posoudili slabé a silné stránky školy. V tomto může velmi pomoci volně dostupný evaluační on-line nástroj Škola21, který pomůže reflektovat aktuální stav zapojení ICT do mnoha oblastí života školy. Celkem 29 indikátorů je tematicky rozděleno do pěti různých oblastí. Zařazením Vaší školy do některé ze čtyř fází u každého indikátoru si ujasníte, v jakém stadiu se nacházíte a kam by měl vývoj školy dále směřovat.


Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Poskytnutí ověřených sebehodnotících nástrojů (popř. vytvoření vlastního dotazníkového šetření na míru s ohledem na standard DigCompEdu) + plnou podporu metodika, který zorganizuje a zajistí analýzu.


Vyhodnocení výstupů ze sebehodnocení učitelů a posbírání cenných informací indikující potřeby vzdělávání a rozvoje (individuální/skupinové diskuse s učiteli a vedením školy).

Nastavení rozvojové strategie školy i celého kolektivu, tvorba akčního plánu rozvoje školy, skupin učitelů či jednotlivců. Zpracování přehledu vzdělávacích možností a příležitostí pro školu i jednotlivce.

 


 

  2/ Cílená podpora  


Na základě analýzy je možné sestavit metodiku a samotný vzdělávací plán pro celý učitelský tým či skupiny. Vzdělávací proces, jeho forma a rozsah, je velmi individuální a je vždy zaměřena na konkrétní potřeby a požadavky školy, tedy jednotlivých učitelů, vycházející z předchozího sebehodnocení a konzultace s vedením školy, popř. dalšími klíčovými osobami. 

Vzdělávací proces je zpravidla sestaven z kombinace prezenčního školení, popř. individuálního školení a mentorování (jeden učitel vs. mentor). Podle potřeby se také zavádí e-learningová podpora, která doplňuje obsah vzdělávání. Důležitá je také individualizace vzdělávání s ohledem na pracovní náplň učitelů i jejich znalostní úroveň (učitelé teoretických předmětů, učitelé odborného výcviku, učitelé 1. stupně na ZŠ, atp.). V tomto kontextu se učitelský tým rozdělí na předem domluvené skupiny, jejichž vzdělávání je uzpůsobeno jejich potřebám a úrovni digitálních kompetencí.

Lektorské a mentorské kapacity je možné využít externě (zařídí Krajské centrum vzdělávání) nebo to mohou být lidé přímo z vaší školy, popř. někdo s kým máte vlastní zkušenost a má potřebné znalosti a dovednosti.

Celý vzdělávací proces zohledňuje veškeré možnosti školy, tedy časové možnosti učitelů, trvání celého procesu, jeho správné načasování, ale i to, kde se bude vzdělávání odehrávat. Vzdělávací proces pak může trvat několik týdnů, ale třeba i několik měsíců.

  

Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Zpracování metodiky vzdělávacího procesu pro celou školu, skupinu či jednotlivce v návaznosti na analýzu a sebehodnocení, včetně nastavení vzdělávacího plánu a výběru vhodných vzdělávacích metod. 

Zajištění lektorských a mentorských kapacit, metodiků, poradců a odborníků z praxe v kontextu na cílenou podporu. Zajištění školících prostor s potřebným vybavením.

Koordinace a plánování vzdělávání ve vaší škole (komunikace se školou, lektory,...)

 


 

  3/ Vyhodnocení  


Po dokončení vzdělávacího procesu je důležité vyhodnotit přínosy vzdělávání a posun jednotlivých učitelů a nastavit jejich další rozvoj.

Jednou z možností je opětovné sebehodnocení (např. Učitel21), které ukáže daný vývoj (srovnání s úvodní sebereflexí) nebo velmi dobře také poslouží neformální setkání všech zúčastněných (popř. jednotlivých skupin), kde se zhodnotí individuální i celkový přínos celého procesu. Ideálně se realizuje obojí.

Na základě výstupů se dále definují individuální vzdělávací plány všech zúčastněných pedagogických pracovníků, popř. také rozvojový plán školy (dle výstupu hodnocení pomocí nástroje Škole21). Škola tak získá jasnou představu o tom, které kompetence je potřeba dále rozvíjet a co vše to pro školu znamená. Vzdělávací plány (popř. také učitelská portfolia) jsou velmi důležitou stránkou činnosti učitele ve škole. Bohužel jen málokterá škola koncepčně pracuje s plánováním budoucího rozvoje učitelů a sleduje jeho vývoj i potřeby ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.

 

Co pro vás v této fázi můžeme zajistit a co můžete získat?

Zpracování vyhodnocení vzdělávacího procesu, včetně sebereflexe účastníků (stanovení přínosu celého procesu)

Vytvoření akčních plánů rozvoje učitelů (ale i celé školy) s ohledem na další profesní rozvoj a udržitelnost kvality digitálních kompetencí ve škole. 

Metodická i technická pomoc s tvorbou vlastních učitelských portfolií (hromadné zavedení v rámci školy, zvýšení kvality vzdělanosti pedagogického týmu a tím i kvality celé školy). 


  

Kolik to bude stát? 

Finanční náklady školy za zajištění celé podpory či jednotlivých fází, popř. dílčích činností jsou velmi individuální a jsou závislé na prvotní nezávazné analýze školy a diskusi s vedením školy. Některá skupinová školení je možné hradit ze šablon v rámci akreditovaných školení DVPP. Ostatní služby podléhají individuální dohodě (zpracování metodik, analýz, schůzky a konzultace s metodikem či dalšími odborníky, příprava akčních rozvojových plánů, organizační záležitosti, atd.). 

 

Máme zkušenosti

Myšlenka systematicky rozvíjet digitální kompetence učitelů, resp. škol navazuje na právě probíhající projekt s názvem Rozvoj digitálních kompetencí SŠ pedagogů v Plzeňském kraji, který od listopadu 2019 prochází pilotním ověřením a je do něj zapojeno 12 středních škol. Vzhledem k úspěšnosti a přínosům tohoto projektu jsme se rozhodli v tomto pokračovat a rozvíjet i další školy. Více o projektu se dozvíte na webu www.digitalnikompetence.cz

 


 

Nebojte se zeptat
Máte otázky, není vám něco jasné nebo si chcete domluvit nezávaznou schůzku?

Mgr. Michal Pelc
garant DVPP v oblasti ICT, metodik projektu
pelc@kcvjs.cz
602 173 024