ICT koordinátor a metodik - specifikace vzdělávacích oblastí


  A) Kompetence k digitálním technologiím  

1. Školní informační systémy
  • Informační systémy využívané ve školách, přehled a možnosti využití (LMS systémy pro řízení výuky, informační, ekonomické a stravovací systémy). Využití a srovnání platforem Microsoft 365 a Google Workspace v rámci přínosů pro školu.
  • Možnosti a pravidla tvorby informačních nástěnek (třídní, oborové, osobní) učitelů, využití nástěnky jako podpora v rámci funkce ICT koordinátora.
  • Cloudové služby ve školním prostředí (možnosti využití, příklady dobré praxe, výhody z pohledu vedení škol i samotných učitelů, přínosy pro profesní praxi i výuku).
  • Propagace školy (webová prezentace, online nástěnky, sociální sítě a komunity, formy propagace). Základní pravidla marketingu a PR, budování vztahu s okolím a veřejností v digitálním světě.
2. Aktuální trendy v oblasti digitálních technologií
  • Aktuální trendy ve vzdělávání, moderní výukové metody a techniky v souvislosti s využitím digitálních nástrojů, zajímavé digitální zdroje (webináře, e-learningy, vzdělávací programy, konference, přednášky atd.), příklady dobré praxe, komunity a skupiny věnující se rozvoji a integraci ICT ve školách.
3. Problematika počítačových sítí
  • Orientace v problematice počítačových sítí a technologií, moderní trendy síťové infrastruktury ve školách, sdílení dobré praxe v rámci zavádění a modernizaci počítačových sítí. Bezpečnost počítačových sítí.
4. Zabezpečení digitální infrastruktury školy, licenční politika
  • Bezpečnost a bezpečností politika v rámci využívání metalických a bezdrátových sítí ve školním prostředí. Zálohování a archivace dat, ochrana osobních údajů, GDPR. Licenční politika - možnosti licencování, druhy licencí.
5. Autorská práva, licencování, otevřené vzdělávací zdroje
  • Autorská zákon, ochrana autorského díla, GDPR, otevřené vzdělávací zdroje CC a jak je využívat ve vzdělávání, pravidla citování, související

  B) Manažerské a koordinační dovednosti, rozvoj a vize školy  

 1. Koordinace využití digitálních technologií ve škole
  • Efektivnost využívání digitálních technologií v rámci školy s ohledem na praktické přínosy ve výukovém procesu (jednotlivé výukové předměty, technické vybavení školy)
2. Tvorba směrnic a pravidel, kyberbezpečnost
  • Specifikace a možná rizika vyplývající z využívání digitálních technologií ve škole (pedagogové, žáci a další zaměstnanci). Sestavení směrnice a systému opatření s ohledem na minimalizaci těchto rizik. Propagace a nastavení pravidel ve škole.
3. Plánování rozvoje školy v oblasti ICT
  • Možnosti získávání finančních zdrojů pro školu (projekty EU, dotační programy) v rámci rozvoje ICT.
  • Analýza a sestavení plánu rozvoje školy ve spojení s digitálními technologiemi (ICT vybavení školy – akční plán rozvoje školy, akční plán rozvoje digitálních nástrojů s ohledem na jednotlivé výukové oblasti), souvislost s autoevaluací a evaluací – reflexe výstupů.
  • Zapojení digitálních technologií v rámci realizace projektů a projektového řízení (administrace, plánování, organizace, evaluace)
4. Integrace digitálních nástrojů do ŠVP
  • Možnosti začlenění digitálních nástrojů do školního vzdělávacího plánu školy, spolupráce s jednotlivými pedagogy, výběr vhodných nástrojů a metod v souvislosti s daným výukovým předmětem a strategií školy, konzultace s externími odborníky, hledání inspirace na ověřených vzdělávacích webech, z ostatních škol.
  • Sledování digitálních trendů ve školství, moderních výukových metodách, distančním vzdělávání i s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků a individualizaci výuky.

  C) Lektorské, mentorské a koučovací dovednosti  

 1. Mentorské a koučovací dovednosti a techniky
  • Využití nejrůznějších přístupů a technik v rámci vedení týmu z pozice ICT koordinátora. Výhody, specifika a osvojení si těchto přístupů v kontextu podpory pedagogů ve škole.
2. Kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe
  • Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, Rámec profesních kvalit učitele – integrace obou standardů do života školy v rámci podpory profesionalizace učitelské profese a podpory profesního rozvoje učitelů s důrazem na zapojení digitálních nástrojů v tomto procesu.
  • Využití kompetenčních rámců pro mapování pedagogické kvality a následné nastavování cílů dalšího posunu pedagogů.
3. Lektorské dovednosti a vzdělávání dospělých
  • Charakteristika a pravidla andragogiky, osvojení si základních pravidel a technik týkající se vzdělávání dospělých.
  • Lektorské dovednosti (použitelné a praxí ověřené lektorské techniky, příklady dobré praxe, vytvoření podnětného prostředí pro učení, nejrůznější lektorské přístupy s ohledem na cílovou skupinu a dané téma).
4. Metody vzdělávání
  • Orientace v nejrůznějších vzdělávacích metodách v souvislosti se zapojením digitálních nástrojů do výuky. Propagace a možnosti využití různých didaktických principů a přístupů v rámci užívání technologií ve výuce (metody a formy vzdělávání). Výběr vhodných nástrojů pro prezenční, distanční i kombinované formy vzdělávání.
5. Plán seberozvoje a autoevaluace pedagogů
  • Jak provádět a podporovat průběžnou autoevaluaci pedagogického sboru, jak nastavit pravidla a dostatečně motivovat kolektiv. Výběr a vhodnost využití nejrůznějších digitálních nástrojů a prostředků pro evidencí a řízení rozvojových plánů učitelů.
  • Struktura a nastavení kritérií rozvojových plánů s ohledem na zaměření školy a skladby pedagogického sboru.
  • Portfolia a jejich význam z pozice učitele. Struktura a vedení učitelského a studentského portfolia.

  D) Strategie a integrace digitálních technologií ve školním prostředí, kompetence k vedení lidí 

 1. Digitální strategie školy
  • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu (pohled na ICT a jeho začlenění do společnosti, vzdělávací strategie v ČR z pohledu kraje, obce a škol).
  • Organizační a Integrace co nejširší komunity
2. Standardy, normy v digitálním vzdělávání, evaluační nástroje, vize školy
  • Strategie a příprava ICT plánu školy, pravidla a možnosti jeho realizace, interakce digitálních kompetencí do ŠVP.
  • Vize školy a ověřování kvality integrace digitálních technologií (inspirativní modely ze zahraničních škol, charakteristika evropského standardu DigCompEdu, autoevaluační nástroje Profil Škola 21 a Učitel 21). Evaluace pedagogického sboru – nástroje, techniky, vyhodnocení procesů.
3. Koordinace a podpora DVPP v rámci rozvoje digitálních kompetencí pedagogů
  • Kolegiální podpora v rámci zavádění digitálních nástrojů do profesní praxe i výukového procesu školy (motivace k zavádění digitálních nástrojů, sdílení dobré praxe, distanční kolegiální online podpora, propagace a sdílení vzdělávacích příležitostí v rámci rozvoje ICT).
4. Pedagogický leadership, podpora inovací v rámci ICT
  • Rozvoj a propagace digitálních technologií ve škole, sledování nových trendů v rámci zapojení do školního prostředí.
  • Motivace, sledování a reflexe potřeb pedagogického sboru, nastavení podnětného klimatu pro další rozvoj a efektivní a bezproblémové využívání digitálních technologií ve škole. Iniciace nejrůznějších konzultací a skupinových setkání, mentoringu, atd.
  • Metody a techniky zkvalitňování personálních vztahů a procesů ve škole, kolegiální inspirace z pozice ICT koordinátora školy.


 

  Průřezová témata v rámci studia  


Hardware

Přehled o současném stavu a vývoji HW, trendy a vývoj v IT, základní fakta o hardwaru, specifikace a parametry, FAQ z pohledu uživatelů ICT - nejčastější otázky a odpovědi z řad běžných uživatelů týkající se hardwaru a používání osobního počítače.

Operační systémy

Představení, srovnání jednotlivých operačních systémů, základní vlastnosti a funkce,  OS Windows 10 v učitelské praxi, OS Android, iOS.

Internet a komunikace

Základní pojmy z oblasti internetu, základy efektivního vyhledávání na internetu, webové prohlížeče a jejich nastavení, tipy a triky při vyhledávání,  webové portály a aplikace (zajímavé a praktické weby nejen pro školy), elektronická komunikace, sociální sítě a jejich využití ve školství, tvorba webu, blogu, portfolia, webová prezentace školy, bezpečnost na internetu - hrozby, prevence a ochrana, kyberšikana, rodičovská ochrana počítače i mobilních zařízení.

Práce s daty

Textové editory (pravidla návrhu dokumentů, formátování odstavců a písma, práce s tabulkami, grafikou, stylizování, šablony, typy dokumentů a jejich pravidla zpracování, nejčastější chyby při práci s dokumenty). Tabulkové editory (návrhy tabulek, filtrování dat, adresování, výpočty, funkce, práce s šablonami, grafy). Prezentace (pravidla zpracování prezentací, tvorba prezentace, on-line aplikace na tvorbu prezentací). Vizualizace a analýza dat (Power BI), 3D modelování.

Práce s grafikou

Základní poznatky o grafických souborech a jejich rozdílech, typy grafických souborů, grafické editory a prohlížeče - přehled a srovnání. Práce s bitmapovou grafikou, základní dovednosti editace obrázků, práce s vektorovou grafikou, kresba vektorové grafiky, tvorba letáků, plakátů, vizitek a dalších publikačních materiálů, grafika on-line. Fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů a jejich pravidla.

Video

Základní poznatky o video souborech a jejich rozdílech, typy video souborů, video editory - přehled a srovnání,  zpracování video souborů, on-line editory a aplikace pro zpracování videí.