Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola v Plzni od září 2023 plánuje otevřít vzdělávací program v rozsahu 250 vyučovacích hodin pro ICT koordinátory a metodiky pro ZŠ a SŠ, dle nového standardu z r. 2020


  Proč se přihlásit?  

Vaše škola (ředitel) získá kvalifikovaného pracovníka, který bude:
 • systematicky plánovat rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole,
 • metodicky pomáhat kolegům v nasazení ICT k podpoře jejich profesní praxe,
 • zvyšovat a podporovat využívání ICT ve výuce,
 • sledovat aktuální novinky a trendy ve vzdělávání
 • průběžně analyzovat a ověřovat kvalitu digitálních kompetencí pedagogického sboru
 • dohlížet na efektivní správu ICT ve škole,
 • zodpovědně nakupovat služby a vybavení v rámci udržitelnosti integrace digitálních technologií ve škole
 • umět získávat prostředky z různých grantů, evropských fondů a dotací
Co získá Váš nový ICT koordinátor a metodik?
 • Znalosti a dovednosti, které potřebujete ke své práci metodika ICT na Vaší škole.
 • Řadu studijních materiálů a podkladů
 • Nárok na příplatek 1000 – 2000 Kč měsíčně (dle uvážení ředitele).
 • Snížení úvazku až o 5 hodin přímé vyučovací práce.

  Specifikace studia k výkonu specializovaných činností  

 • Určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních technologií.
 • Určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
 • Cílem studia je prohloubení a rozšíření kompetencí absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti využití ICT ve vzdělávacím procesu a tvorby ICT plánu školy.
 • Podmínkou je alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. Doporučená úroveň digitálních kompetencí minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu)
 • Studium zahrnuje 250 vyučovacích hodin přímé i nepřímé výuky, z toho minimálně 1/3 studia probíhá distanční formou.
 • Studium je zakončeno souhrnným testem a vypracováním praktické závěrečné práce. Po úspěšném splnění získá absolvent osvědčení o absolvování studia.

  Základní informace pro zájemce  

Název: Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT
Termín konání:
září 2022 - červen 2023 (pro prezenční setkání budou vyhrazeny pátky), zahájení 9. 9. 2022, od 8:00

Rozsah: 250 vyučovacích hodin (2/3 prezenční studium, 1/3 distanční studium - forma e-learningu, webinářů)
Místo konání:
 učebny Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň, Info kariéra Plzeň, Centrum robotiky

Lektoři: Mgr. Tomáš Chohole, Ph.D., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Michal Pelc, Mgr. Pavla Sýkorová, Martin Klečka, Mgr. Lukáš Vlček, RNDr. Jitka Rambousková, RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., Mgr. Tomáš Průcha, Pavel Valenta, Mgr. Michal Parlásek a další
Způsob vyhodnocení:  diskuze, ústní hodnocení účastníků, průběžné a závěrečné praktické úkoly, certifikát o absolvování studia
Garant programu: Mgr. Michal Pelc
Cena: 26 500 Kč

Více informací o obsahu studia

Online registrace  Registrace je zatím předběžná a při dostatečném počtu zájemců (min. 8) bude studium otevřeno.

 
Garant programu

Mgr. Michal Pelc
pelc@kcvjs.cz
602 173 024