Státní jazyková zkouška překladatelská

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině a angličtině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením. Ve výjimečných případech je možné tento doklad nahradit jiným dokladem o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.

Tato zkouška je v současné době organizována pouze v podzimním termínu a podmínkou pro přistoupení ke státní speciální jazykové zkoušce je úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné. Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části. 


PÍSEMNÁ ČÁST

Skládá se ze 4 částí:

  • porozumění čtenému textu různých funkčních stylů v rozsahu 1400 – 1500 slov,
  • překlad textu (v rozsahu 200 - 250 slov) z cizího jazyka do češtiny,
  • překlad textů (v rozsahu 200 - 250 slov) z češtiny do cizího jazyka,
  • shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200 - 250 slov.

Délka trvání písemné části - 4 hodiny.


ÚSTNÍ ČÁST

Tato část zkoušky se skládá z překladu části textu v cizím jazyce do češtiny, který si kandidát připraví a z něhož vychází i následná konverzace na daná témata z politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v ČR. Dále z překladu textu z češtiny do cizího jazyka.

Délka trvání ústní části - 30 minut.


HODNOCENÍ

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky a poplatek za písemnou část se odevzdávají během měsíce září. Písemná část probíhá v polovině listopadu, ústní část nejdříve za 14 dní po části písemné.

Přihlášení a způsob platby

POPLATKY ZA VYKONÁNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Písemná část: 6 000,- Kč
Ústní část: 1 000,- Kč 


Chcete se na něco zeptat?   sjs@kcvjs.cz   +420 378 010 010