Státní jazyková zkouška tlumočnická

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením. Ve výjimečných případech je možné tento doklad nahradit jiným dokladem o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.

Tato zkouška je v současné době organizována pouze v podzimním termínu a podmínkou pro přistoupení ke státní speciální jazykové zkoušce je úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné. Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části. 


PÍSEMNÁ ČÁST

a) porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a ČR v celkovém rozsahu asi 10 minut
b) česky psaná stručná (150 - 200 slov) reprodukce textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut - bez slovníku
c) v cizím jazyce psaná reprodukce (400 - 450 slov) vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut - se slovníkem


ÚSTNÍ ČÁST

Tato část zkoušky se skládá z konverzace v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského a kulturního života v dané jazykové oblasti a v ČR, z konsekutivního tlumočení mluveného nebo reprodukovaného projevu z cizího jazyka do češtiny, z konsekutivního tlumočení mluveného nebo reprodukovaného projevu z češtiny do cizího jazyka.

Délka trvání ústní části - 45 minut.


HODNOCENÍ

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky a poplatek za písemnou část se odevzdávají během měsíce září. Písemná část probíhá v polovině listopadu, ústní část nejdříve za 14 dní po části písemné.


Chcete se na něco zeptat?   sjs@kcvjs.cz   +420 770 137 630