Státní jazyková zkouška všeobecná

Státní jazykovou zkoušku všeobecnou je možné skládat pouze v jarním termínu. Přihlásit se k ní může kdokoliv bez ohledu na to, zda je, či není posluchačem KCVJŠ Plzeň. Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části. 


PÍSEMNÁ ČÁST

Skládá se ze 4 částí:

  1. porozumění čtenému textu
  2. volný písemný projev v délce asi 500 slov
  3. porozumění vyslechnutému textu
  4. test gramatických a lexikálních struktur

Pro část 1 a 2 povoleno použití slovníku, pro část 3 a 4 použití slovníku nepovoleno

Délka trvání písemné části - 4 hodiny

Typy testů zahrnují tvořené i volené odpovědi z více možností, test typu správně x chybně, doplňování slov do textu, částečný překlad, tvoření správných slovních tvarů, apod.


ÚSTNÍ ČÁST

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta vyjadřovat se v cizím jazyce (na úrovni C1 SERR) ve složitějších situacích běžného denního života, pohotově a plynně pohovořit o daných tématech. Kandidát musí prokázat znalost historie a reálií příslušné jazykové oblasti, znalosti z literatury na základě vlastní četby v originále. Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí formou dialogu kandidáta s examinátorem. 

Délka trvání ústní části - 30 minut (kandidát má 20 minut na přípravu po vylosování otázky)

Jako tematické okruhy jsou vybrány následující: rodina, domov, bydlení, města a venkov, životní prostředí, oblékání, vzdělávání, studium, zaměstnání, volný čas, film, divadlo, hudba, zábava, cestování, dovolená, svátky a tradice, počasí, zdraví, sport, koníčky, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti. 


HODNOCENÍ

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky a poplatek za písemnou část se odevzdávají během měsíce března. Písemná část probíhá v polovině května, ústní část nejdříve za 14 dní po části písemné.

 

Chcete se na něco zeptat?   sjs@kcvjs.cz   +420 770 137 630