Státní jazyková zkouška základní

Státní jazykovou zkoušku základní je možné skládat pouze v jarním termínu. Přihlásit se k ní může kdokoliv bez ohledu na to, zda je, či není posluchačem KCVJŠ Plzeň. Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části. 


PÍSEMNÁ ČÁST

Skládá se ze 4 částí:

  1. porozumění čtenému textu
  2. volný písemný projev v délce asi 300 slov
  3. porozumění vyslechnutému textu
  4. test gramatických a lexikálních struktur

Pro část 1 a 2 je povoleno použití slovníku, pro část 3 a 4 použití slovníku není dovoleno. 

Délka trvání písemné části - 4 hodiny.

Typy testů zahrnují tvořené i volené odpovědi, výběr z více variant, test typu správně x chybně, ano x ne, doplňování slov do textu, částečný překlad, tvoření správných slovních tvarů.


ÚSTNÍ ČÁST

Ověřuje se schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce (na úrovni B2 SERR) v běžných situacích denního života a schopnost pohovořit o daných tématech s přihlédnutím k reáliím dané jazykové oblasti. Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí formou dialogu kandidáta s examinátorem. 

Délka trvání ústní části - 15 až 20 minut (kandidát má 15 minut na přípravu po vylosování otázky)

Jako tematické okruhy jsou vybrány následující: rodina, domov, bydlení, město, životní prostředí, oblékání, vzdělání, povolání, volný čas, film, divadlo, hudba, zábava, cestování, dovolená, svátky, počasí, zdraví, sport, koníčky, sdělovací prostředky, technický pokrok, problémy ve společnosti. 


HODNOCENÍ

Každý úspěšný absolvent automaticky obdrží vysvědčení o absolvování SJZ. Toto vysvědčení slouží jako doklad o jazykových znalostech příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na VŠ, při přijetí do zaměstnání, při výkonu určité funkce. Na místo soudního překladatele nebo tlumočníka se uznává pouze zkouška tlumočnická, nikoli překladatelská. Hodnocení je vyjádřeno následující stupnicí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky a poplatek za písemnou část se odevzdávají během měsíce března. Písemná část probíhá v polovině května, ústní část nejdříve za 14 dní po části písemné.  

 

Chcete se na něco zeptat?   sjs@kcvjs.cz   +420 770 137 630