Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

Na semináři zkušené lektorky budou řešeny nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti: - na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory), - na straně metodického vedení (ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí); diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ; pedagogická intervence/reedukace: - Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku. - Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím dřevěných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000. V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.
celý popis kurzu
Cena:

1 400 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0003-51
Obor: 003 - Speciální pedagogika
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 4. dubna 2023 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům ZŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga
Lektor: PaedDr. Renáta Wolfová
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 25