Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 , odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů (říjen 2019 - květen 2020)

Cyklus seminářů z oblasti pedagogických věd v celkovém rozsahu 120 hod. (obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie, psychologie dítěte, komunikativní dovednosti ), 40 hod. pedagogické praxe (škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora žáka, systém péče o žáka, pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga). Po absolvování teoretické části budou ověřeny vědomosti frekventantů formou testové zkoušky, po absolvování praxe bude obhájena závěrečná práce. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
celý popis kurzu
Cena:

5 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-53
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: říjen 2019 - květen 2020
Počet hodin: 120
Doporučeno: asistentům pedagoga se základním vzděláním
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. a kolektiv
Rozsah: Počet hodin : 120, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: Plzeň, SOU Vejprnická 56
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 53